Պաշտոնական Հաղորդագրությունները

«ԱԶԳԱՅԻՆ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ՄԱՐՄԻՆՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ» ՕՐԵՆՔՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ ՀԱՆՐԱՅԻՆ ՔՆՆԱՐԿՈՒՄ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊԵԼՈՒ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ

ՆԱԽԱԳԻԾ

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ ՈՐՈՇՈՒՄ

«» ____________ 2021 թվականN ___-Ա

ք. Ստեփանակերտ


«ԱԶԳԱՅԻՆ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ՄԱՐՄԻՆՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ» ՕՐԵՆՔՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ» ՕՐԵՆՔԻ ՆԱԽԱԳԾԻ ՄԱՍԻՆ


Ղեկավարվելով Արցախի Հանրապետության Նախագահի 2017 թվականի սեպտեմբերի 25-ի ՆՀ-108-Ն հրամանագրով սահմանված կարգի 32-րդ կետով՝ Արցախի Հանրապետության կառավարությունը որոշում է.

1. Հավանություն տալ «Ազգային անվտանգության մարմինների մասին օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» օրենքի նախագծին:

2. Արցախի Հանրապետության Ազգային ժողովում «Ազգային անվտանգության մարմինների մասին օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» օրենքի նախագիծը քննարկելիս Արցախի Հանրապետության Նախագահի պաշտոնական ներկայացուցիչ նշանակել Արցախի Հանրապետության ազգային անվտանգության ծառայության տնօրեն Աշոտ Մելսիկի Հակոբջանյանին:


«Հաստատում եմ»

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

ՆԱԽԱԳԱՀ Ա. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ


ՆԱԽԱԳԻԾ

ԱՐՑԱԽԻՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

Օ Ր Ե Ն Ք Ը

«ԱԶԳԱՅԻՆ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ՄԱՐՄԻՆՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ» ՕՐԵՆՔՈՒՄ

ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ


Հոդված 1. «Ազգային անվտանգության մարմինների մասին» 2003 թվականի նոյեմբերի 26-ի ՀՕ-75 օրենքի (այսուհետ՝ Օրենք) 4-րդ հոդվածի երկրորդ պարբերությունից հանել «և քննչական» բառերը։

Հոդված 2. Ուժը կորցրած ճանաչել Օրենքի 4.2-րդ հոդվածը:

Հոդված 3. Oրենքի 17-րդ հոդվածը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ.

«Հոդված 17. Մարտական տեխնիկա, զենք, հատուկ միջոցներ և ֆիզիկական ուժ գործադրելու իրավունքը, հիմքերը, պայմանները և սահմանները

1. Ազգային անվտանգության մարմինների աշխատակիցներն սույն օրենքով նախատեսված դեպքերում և կարգով իրավունք ունեն գործադրել մարտական տեխնիկա, զենք, հատուկ միջոցներ և ֆիզիկական ուժ, այնքանով, որքանով դա անհրաժեշտ է իրենց պարտականությունները կատարելու համար, եթե այլ միջոցներով այդ պարտականությունների կատարումը հնարավոր չէ ապահովել:

2. Ազգային անվտանգության մարմինների աշխատակիցների կողմից մարտական տեխնիկա օգտագործելու կարգը սահմանում է Արցախի Հանրապետության կառավարությունը:

3. Ազգային անվտանգության մարմինների աշխատակիցը զենք, հատուկ միջոցներ ևֆիզիկական ուժ գործադրելուց առաջ պարտավոր է նախազգուշացնել դրանք գործադրելու մասին՝ բավարար ժամանակ և հնարավորություն տրամադրելով օրինական պահանջները կատարելու համար, բացառությամբ այն դեպքերի, երբ դրանց գործադրման հապաղումն անմիջական սպառնալիք է ստեղծում քաղաքացիների կամ ազգային անվտանգության մարմինների աշխատակցի կյանքի ու առողջության համար, կամ կարող է առաջացնել այլ ծանր հետևանքներ, կամ երբ ստեղծված իրավիճակում այդպիսի նախազգուշացումն անհնար է:

4.Զենքի, հատուկ միջոցների և ֆիզիկական ուժի գործադրման ընտրությունը կատարելիս ազգային անվտանգության մարմինների աշխատակիցն առաջնորդվում է՝ ելնելով ստեղծված իրավիճակից, իրավախախտման բնույթից ու իրավախախտի անձից:

5.Ազգային անվտանգության մարմինների աշխատակիցը պարտավոր է նաև՝

1) ձգտել, որ իրավախախտին պատճառվող վնասը հասցվի նվազագույնի.

2) ցուցաբերել առաջին բուժօգնություն, ինչպես նաև միջոցներ ձեռնարկել մարմնական վնասվածքներ ստացած անձանց անհապաղ բժշկական հիմնարկներ տեղափոխելու համար,

3) զենք, հատուկ միջոցներ, ֆիզիկական ուժ գործադրելու հետևանքով վիրավորվածների կամ մահվան բոլոր դեպքերի, ինչպես նաև հատուկ միջոցներ և զենք կիրառելու յուրաքանչյուր դեպքի մասին զեկուցել անմիջական ղեկավարին:

6.Անհրաժեշտ պաշտպանության, ծայրահեղ անհրաժեշտության դեպքերում, ինչպես նաև հանցագործություն կատարած անձի ձերբակալման ժամանակ, ազգային անվտանգության մարմինների աշխատակիցը, զենքի կամ անհրաժեշտ հատուկ միջոցների բացակայության դեպքում, իրավունք ունի օգտագործել ցանկացած մատչելի միջոց, ինչպես նաև սույն օրենքով սահմանված հիմքերով և կարգով, օգտագործել այլ զենքեր, որոնք ընդգրկված չեն ազգային անվտանգության ծառայության սպառազինության մեջ:

7. Օրենքով չնախատեսված դեպքերում ազգային անվտանգության մարմինների աշխատակցի կողմից զենքի, հատուկ միջոցների և ֆիզիկական ուժի գործադրումը կամ սահմանների անցումով դրանց գործադրումն առաջացնում է պատասխանատվություն՝ օրենքով սահմանված կարգով:»:


Հոդված 4. Օրենքը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 17.1-ին հոդվածով

«Հոդված 17.1. Զենքի և հատուկ միջոցների գործադրումը

 1. Ազգային անվտանգության մարմինների աշխատակիցն անձամբ կամ ստորաբաժանման կազմում իրավունք ունի զենք և հատուկ միջոցներ գործադրել՝
1) քաղաքացիներին, նրանց կյանքի կամ առողջության համար վտանգավոր հարձակումներից պաշտպանելիս, 
2) ազգային անվտանգության մարմինների աշխատակցի վրա կատարվող հարձակումը հետ մղելիս, երբ նրա կյանքին կամ առողջությանը վտանգ է սպառնում, 
3) նրա զենքին,տրանսպորտային միջոցներին և մարտական տեխնիկային տիրանալու փորձերը կանխելիս,
4) պատանդներին ազատելիս, ինչպես նաև ահաբեկչական և այլ հանցավոր ոտնձգությունները կանխելիս,
5) կյանքի, առողջության, սեփականության դեմ ուղղված ծանր կամ առանձնապես ծանր հանցագործություն կատարելու կասկածանքով ձերբակալված և փախուստի փորձ կատարող անձանց բռնելիս կամ փախուստը խափանելիս, ինչպես նաև նրանց բռնի ազատման փորձը կանխելիս, 
6) զինված դիմադրություն ցույց տվող, ինչպես նաև այն անձանց ձերբակալելիս, որոնք հրաժարվում են կատարել իրենց մոտեղած զենք, զինամթերք, պայթուցիկ նյութեր, պայթուցիկ սարքեր, թունավոր կամ ռադիոակտիվ նյութեր հանձնելու ազգային անվտանգության մարմինների ծառայողի օրինական պահանջը,
7) պետական մարմինների, պետական պահպանության ենթակա օբյեկտների, ինչպես նաև ուղեկցող ստորաբաժանումների վրա խմբակային կամ զինված հարձակումը հետ մղելիս,
8) կյանքի, առողջության, սեփականության դեմ ուղղված ծանր կամ առանձնապես ծանր հանցագործության կատարման կասկածանքով ձերբակալված, կալանքի կամ ազատազրկման վայրերից փախուստի դիմած անձանց բռնելիս կամ փախուստը խափանելիս, 
2. Ազգային անվտանգության մարմինների աշխատակիցներն իրավունք ունեն զենք և հատուկ միջոցներ օգտագործել՝
1) մարդկանց կյանքին և առողջությանն անմիջականորեն սպառնացող կենդանիներին վնասազերծելիս. 
2) կողպված սարքերի, տարրերի ոչնչացման համար, որոնք խոչընդոտում են բնակելի և այլ տարածքների ներթափանցումը օրենքով սահմանված կարգով և դեպքերում.
3) զենք օգտագործելու կամ գործադրելու մտադրության մասին նախազգուշական կրակոց արձակելիս, տագնապ հայտարարելիս կամ օգնության կանչելիս: 
3.Արգելվում է զենքի գործադրումը կանանց, ակնհայտ հաշմանդամների և անչափահասների նկատմամբ (բացառությամբ նրանց կողմից քաղաքացիների կյանքի համար վտանգավոր զինված կամ խմբակային հարձակման և զինված դիմադրության դեպքերի), ինչպես նաև մարդկանց զգալի կուտակումների ժամանակ, երբ զենքի գործադրումից կարող են տուժել այլ անձինք, բացառությամբ ահաբեկչությունը կանխելիս և պատանդներին ազատելիս:

4. Արգելվում է հատուկ միջոցները գործադրել կանանց, ակնհայտ հաշմանդամների և անչափահասների նկատմամբ (բացառությամբ նրանց կողմից զինված հարձակում գործելու, զինված դիմադրության, մարդկանց կյանքին ու առողջությանը սպառնացող խմբակային հարձակման դեպքերի), դիվանագիտական և հյուպատոսական ներկայացուցչությունների տարածքներում (բացառությամբ այն դեպքերի, երբ հատուկ միջոցները գործադրվում են դրանց լիազոր ներկայացուցիչների խնդրանքով):

5. Զենքի, ֆիզիկական ուժի կամ հատուկ միջոցների կիրառման յուրաքանչյուր դեպքի մասին, որի արդյունքում վնաս է հասցվել քաղաքացու առողջությանը կամ նյութական վնաս է հասցվել քաղաքացուն կամ կազմակերպությանը, ազգային անվտանգության ծառայության զինծառայողները պարտավոր են զեկուցել իրենց անմիջական ղեկավարին ոչ ուշ, քան 24 ժամվա ընթացքում:»:

Հոդված 5. Օրենքը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 17.2-րդ հոդվածով.

«Հոդված 17.2. Ֆիզիկական ուժի գործադրումը

1. Իրավախախտումները կանխելու կամ խափանելու, իրավախախտներին բռնելու և ազգային անվտանգության մարմիններ ներկայացնելու, ազգային անվտանգության մարմինների աշխատակցի օրինական պահանջներին չենթարկվելու կամ դիմադրություն ցույց տալու դեպքերում, ինչպես նաև ինքնապաշտպանության նպատակով ազգային անվտանգության մարմինների աշխատակիցն իրավունք ունի իրավախախտների նկատմամբ գործադրել ֆիզիկական ուժ, ինչպես նաև ձեռքի տակ գտնվող անհրաժեշտ առարկաներ, եթե ոչ ուժային միջոցները չեն ապահովում ազգային անվտանգության մարմինների աշխատակցի վրա դրված պարտականությունների կատարումը:»:

Հոդված 6. Օրենքը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 17.3-րդ հոդվածով.

«Հոդված 17.3. Ազգային անվտանգության մարմինների զինված աշխատակցի անձնական անվտանգության երաշխիքները

1. Ազգային անվտանգության մարմինների զինված աշխատակիցն իրավունք ունի մերկացնել և մարտական վիճակի բերել զենքը, եթե գտնում է, որ ստեղծված իրադրությունում կարող է սույն օրենքով սահմանված դեպքերում զենքի գործադրման անհրաժեշտություն առաջանալ:

2. Մերկացրած զենքով ձերբակալում կատարող ազգային անվտանգության մարմինների աշխատակցին մոտենալու (նրա կողմից պահանջված հեռավորությունը խախտելու միջոցով), առանց թույլտվության անսպասելի կտրուկ շարժում կատարելու, ձեռքերը գրպանները տանելու կամ զենքին ձեռք մեկնելու՝ ձերբակալվողի ցանկացած փորձ աշխատակցին իրավունք է տալիս առանց նախազգուշացման զենք գործադրել սույն օրենքին համապատասխան:»:

Հոդված 7. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը հաջորդողօրվանից:


ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

ՆԱԽԱԳԱՀ Ա. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ


ՏԵՂԵԿԱՆՔ

«ԱԶԳԱՅԻՆ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ՄԱՐՄԻՆՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ» ՕՐԵՆՔՈՒՄ

ՓՈՓՈԽՎՈՂ ՀՈԴՎԱԾԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ

Հոդված 4.

Լիազորված մարմինը

Լիազորված մարմնի համակարգում սահմանված կարգով գործում են հետախուզական, հակահետախուզական, ռազմական հակահետախուզական և քննչական մարմիններ։

Լիազորված մարմնի համակարգում սահմանված կարգով գործում են հետախուզական, հակահետախուզական և ռազմական հակահետախուզական մարմիններ։

Հոդված 4.2.

Քննչական մարմինը

Քննչական մարմինը Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության քրեական դատավարության օրենսգրքով սահմանված դեպքերում և կարգով կազմակերպում և իրականացնում է նախաքննություն։

Քննչական մարմնին՝ հատուկ կարևոր գործերով ավագ քննիչին, նշանակում և ազատում է լիազորված մարմնի ղեկավարը:

Հոդված 17. Զենքի, հատուկ միջոցների և ֆիզիկական ուժի կիրառումը

1) Ազգային անվտանգության մարմինների աշխատակիցներին թույլատրվում է կրել և պահել հաշվեցուցակային զենք ու հատուկ միջոցներ: Նրանք իրավունք ունեն օրենքով նախատեսված դեպքերում և կարգով ֆիզիկական ուժ, այդ թվում՝ ձեռնամարտի հնարքներ, ինչպես նաև զենք ու հատուկ միջոցներ կիրառել:

«Հոդված 17. Մարտական տեխնիկա, զենք, հատուկ միջոցներ և ֆիզիկական ուժ գործադրելու իրավունքը, հիմքերը, պայմանները և սահմանները

1. Ազգային անվտանգության մարմինների աշխատակիցներն սույն օրենքով նախատեսված դեպքերում և կարգով իրավունք ունեն գործադրել մարտական տեխնիկա, զենք, հատուկ միջոցներ և ֆիզիկական ուժ, այնքանով, որքանով դա անհրաժեշտ է իրենց պարտականությունները կատարելու համար, եթե այլ միջոցներով այդ պարտականությունների կատարումը հնարավոր չէ ապահովել:

2. Ազգային անվտանգության մարմինների աշխատակիցների կողմից մարտական տեխնիկա օգտագործելու կարգը սահմանում է Արցախի Հանրապետության կառավարությունը

3. Ազգային անվտանգության մարմինների աշխատակիցը զենք, հատուկ միջոցներ ևֆիզիկական ուժ գործադրելուց առաջ պարտավոր է նախազգուշացնել դրանք գործադրելու մասին՝ բավարար ժամանակ և հնարավորություն տրամադրելով օրինական պահանջները կատարելու համար, բացառությամբ այն դեպքերի, երբ դրանց գործադրման հապաղումն անմիջական սպառնալիք է ստեղծում քաղաքացիների կամ ազգային անվտանգության մարմինների աշխատակցի կյանքի ու առողջության համար, կամ կարող է առաջացնել այլ ծանր հետևանքներ, կամ երբ ստեղծված իրավիճակում այդպիսի նախազգուշացումն անհնար է:

4.Զենքի, հատուկ միջոցների և ֆիզիկական ուժի գործադրման ընտրությունը կատարելիս ազգային անվտանգության մարմինների աշխատակիցն առաջնորդվում է՝ ելնելով ստեղծված իրավիճակից, իրավախախտման բնույթից ու իրավախախտի անձից:

5.Ազգային անվտանգության մարմինների աշխատակիցը պարտավոր է նաև՝

1) ձգտել, որ իրավախախտին պատճառվող վնասը հասցվի նվազագույնի.

2) ցուցաբերել առաջին բուժօգնություն, ինչպես նաև միջոցներ ձեռնարկել մարմնական վնասվածքներ ստացած անձանց անհապաղ բժշկական հիմնարկներ տեղափոխելու համար,

3) զենք, հատուկ միջոցներ, ֆիզիկական ուժ գործադրելու հետևանքով վիրավորվածների կամ մահվան բոլոր դեպքերի, ինչպես նաև հատուկ միջոցներ և զենք կիրառելու յուրաքանչյուր դեպքի մասին զեկուցել անմիջական ղեկավարին:

6.Անհրաժեշտ պաշտպանության, ծայրահեղ անհրաժեշտության դեպքերում, ինչպես նաև հանցագործություն կատարած անձի ձերբակալման ժամանակ, ազգային անվտանգության մարմինների աշխատակիցը, զենքի կամ անհրաժեշտ հատուկ միջոցների բացակայության դեպքում, իրավունք ունի օգտագործել ցանկացած մատչելի միջոց, ինչպես նաև սույն օրենքով սահմանված հիմքերով և կարգով, օգտագործել այլ զենքեր, որոնք ընդգրկված չեն ազգային անվտանգության ծառայության սպառազինության մեջ:

7. Օրենքով չնախատեսված դեպքերում ազգային անվտանգության մարմինների աշխատակցի կողմից զենքի, հատուկ միջոցների և ֆիզիկական ուժի գործադրումը կամ սահմանների անցումով դրանց գործադրումն առաջացնում է պատասխանատվություն՝ օրենքով սահմանված կարգով:»:

Հոդված 4. Օրենքը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 17.1-ին հոդվածով

«Հոդված 17.1. Զենքի և հատուկ միջոցների գործադրումը

 1. Ազգային անվտանգության մարմինների աշխատակիցն անձամբ կամ ստորաբաժանման կազմում իրավունք ունեն զենք և հատուկ միջոցներ գործադրել՝
1) քաղաքացիներին, նրանց կյանքի կամ առողջության համար վտանգավոր հարձակումներից պաշտպանելիս, 
2) ազգային անվտանգության մարմինների աշխատակցի վրա կատարվող հարձակումը հետ մղելիս, երբ նրա կյանքին կամ առողջությանը վտանգ է սպառնում, 
3) նրա զենքին,տրանսպորտային միջոցներին և մարտական տեխնիկային տիրանալու փորձերը կանխելիս
3) պատանդներին ազատելիս, ինչպես նաև ահաբեկչական և այլ հանցավոր ոտնձգությունները կանխելիս,
4) կյանքի, առողջության, սեփականության դեմ ուղղված ծանր կամ առանձնապես ծանր հանցագործություն կատարելու կասկածանքով ձերբակալված և փախուստի փորձ կատարող անձանց բռնելիս կամ փախուստը խափանելիս, ինչպես նաև նրանց բռնի ազատման փորձը կանխելիս, 
5) զինված դիմադրություն ցույց տվող, ինչպես նաև այն անձանց ձերբակալելիս, որոնք հրաժարվում են կատարել իրենց մոտեղած զենք, զինամթերք, պայթուցիկ նյութեր, պայթուցիկ սարքեր, թունավոր կամ ռադիոակտիվ նյութեր հանձնելու ազգային անվտանգության մարմինների ծառայողի օրինական պահանջը,
6) պետական մարմինների, պետական պահպանության ենթակա օբյեկտների, ինչպես նաև ուղեկցող ստորաբաժանումների վրա խմբակային կամ զինված հարձակումը հետ մղելիս,
7) կյանքի, առողջության, սեփականության դեմ ուղղված ծանր կամ առանձնապես ծանր հանցագործության կատարման կասկածանքով ձերբակալված, կալանքի կամ ազատազրկման վայրերից փախուստի դիմած անձանց բռնելիս կամ փախուստը խափանելիս, 
2. Ազգային անվտանգության մարմինների աշխատակիցներն իրավունք ունեն զենք և հատուկ միջոցներ օգտագործել՝
1) մարդկանց կյանքին և առողջությանն անմիջականորեն սպառնացող կենդանիներին վնասազերծելիս. 
2) կողպված սարքերի, տարրերի ոչնչացման համար, որոնք խոչընդոտում են բնակելի և այլ տարածքների ներթափանցումը օրենքով սահմանված կարգով և դեպքերում.
3) զենք օգտագործելու կամ գործադրելու մտադրության մասին նախազգուշական կրակոց արձակելիս, տագնապ հայտարարելիս կամ օգնության կանչելիս: 
3.Արգելվում է զենքի գործադրումը կանանց, ակնհայտ հաշմանդամների և անչափահասների նկատմամբ (բացառությամբ նրանց կողմից քաղաքացիների կյանքի համար վտանգավոր զինված կամ խմբակային հարձակման և զինված դիմադրության դեպքերի), ինչպես նաև մարդկանց զգալի կուտակումների ժամանակ, երբ զենքի գործադրումից կարող են տուժել այլ անձինք, բացառությամբ ահաբեկչությունը կանխելիս և պատանդներին ազատելիս:

4. Արգելվում է հատուկ միջոցները գործադրել կանանց, ակնհայտ հաշմանդամների և անչափահասների նկատմամբ (բացառությամբ նրանց կողմից զինված հարձակում գործելու, զինված դիմադրության, մարդկանց կյանքին ու առողջությանը սպառնացող խմբակային հարձակման դեպքերի), դիվանագիտական և հյուպատոսական ներկայացուցչությունների տարածքներում (բացառությամբ այն դեպքերի, երբ հատուկ միջոցները գործադրվում են դրանց լիազոր ներկայացուցիչների խնդրանքով):

4. Զենքի, ֆիզիկական ուժի կամ հատուկ միջոցների կիրառման յուրաքանչյուր դեպքի մասին, որի արդյունքում վնաս է հասցվել քաղաքացու առողջությանը կամ նյութական վնաս է հասցվել քաղաքացուն կամ կազմակերպությանը, ազգային անվտանգության ծառայության զինծառայողները պարտավոր են զեկուցել իրենց անմիջական ղեկավարին ոչ ուշ, քան 24 ժամվա ընթացքում:»:

Հոդված 5. Օրենքը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 17.2-րդ հոդվածով.

«Հոդված 17.2. Ֆիզիկական ուժի գործադրումը

1. Իրավախախտումները կանխելու կամ խափանելու, իրավախախտներին բռնելու և ազգային անվտանգության մարմիններ ներկայացնելու, ազգային անվտանգության մարմինների աշխատակցի օրինական պահանջներին չենթարկվելու կամ դիմադրություն ցույց տալու դեպքերում, ինչպես նաև ինքնապաշտպանության նպատակով ազգային անվտանգության մարմինների աշխատակիցն իրավունք ունի իրավախախտների նկատմամբ գործադրել ֆիզիկական ուժ, ինչպես նաև ձեռքի տակ գտնվող անհրաժեշտ առարկաներ, եթե ոչ ուժային միջոցները չեն ապահովում ազգային անվտանգության մարմինների աշխատակցի վրա դրված պարտականությունների կատարումը:»:

Հոդված 6. Օրենքը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 17.3-րդ հոդվածով.

«Հոդված 17.3. Ազգային անվտանգության մարմինների զինված աշխատակցի անձնական անվտանգության երաշխիքները

1. Ազգային անվտանգության մարմինների զինված աշխատակիցն իրավունք ունի մերկացնել և մարտական վիճակի բերել զենքը, եթե գտնում է, որ ստեղծված իրադրությունում կարող է սույն օրենքով սահմանված դեպքերում զենքի գործադրման անհրաժեշտություն առաջանալ:

2. Մերկացրած զենքով ձերբակալում կատարող ազգային անվտանգության մարմինների աշխատակցին մոտենալու (նրա կողմից պահանջված հեռավորությունը խախտելու միջոցով), առանց թույլտվության անսպասելի կտրուկ շարժում կատարելու, ձեռքերը գրպանները տանելու կամ զենքին ձեռք մեկնելու՝ ձերբակալվողի ցանկացած փորձ աշխատակցին իրավունք է տալիս առանց նախազգուշացման զենք գործադրել սույն օրենքին համապատասխան:»:


ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱԶԳԱՅԻՆ

ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ

ՏՆՕՐԵՆ Ա.Մ.ՀԱԿՈԲՋԱՆՅԱՆՀԻՄՆԱՎՈՐՈՒՄ

«ԱԶԳԱՅԻՆ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ՄԱՐՄԻՆՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ» ՕՐԵՆՔՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ» ՕՐԵՆՔԻ ՆԱԽԱԳԾԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ


1. Ընթացիկ իրավիճակը և իրավական ակտի ընդունման անհրաժեշտությունը

«Ազգային անվտանգության մարմինների մասին» օրենքի 17-րդ հոդվածը սահմանում է, որ ազգային անվտանգության մարմինների աշխատակիցներին թույլատրվում է կրել և պահել հաշվեցուցակային զենք ու հատուկ միջոցներ: Նրանք իրավունք ունեն օրենքով նախատեսված դեպքերում և կարգով ֆիզիկական ուժ, այդ թվում՝ ձեռնամարտի հնարքներ, ինչպես նաև զենք ու հատուկ միջոցներ կիրառել: Այնուամենայնիվ, օրենքով սահմանված չեն ազգային անվտանգության մարմինների աշխատակիցների կողմից զենք, հատուկ միջոցներ և ֆիզիկական ուժ գործադրելու դեպքերը, կարգը, հիմքերը և սահմանները: Ըստ այդմ անհրաժեշտություն է առաջացել կարգավորել նշված հարաբերությունները, նպատակ ունենալով թե հստակեցնել ազգային անվտանգության մարմինների աշխատակիցների իրավունքները և պարտականությունները զենք, հատուկ միջոցներ և ֆիզիկական ուժ գործադրելիս, թե պաշտպանել քաղաքացիների իրավունքները և օրինական շահերը՝ բացառելով ազգային անվտանգության մարմինների աշխատակիցների կողմից զենքի, հատուկ միջոցների և ֆիզիկական ուժի ոչ իրավաչափ գործադրումը:

2. Կարգավորման բնույթը

Օրենքի նախագծով առաջարկվում է օրենքի 17-րդ հոդվածը շարադրել նոր խմբագրությամբ և մանրամասնորենկարգավորել ազգային անվտանգության մարմինների աշխատակիցների կողմից մարտական տեխնիկա, զենք, հատուկ միջոցներ և ֆիզիկական ուժ գործադրելու իրավունքը, հիմքերը, պայմանները և սահմանները: Առաջարկվում է ազգային անվտանգության մարմինների աշխատակիցների կողմից մարտական տեխնիկա օգտագործելու կարգի սահմանումը վերապահել Արցախի Հանրապետության կառավարության իրավասությանը: Նախագծով լրացվող 17.1-17.3-րդ հոդվածներով առաջարկվում է առանձին կարգավորել ազգային անվտանգության մարմինների աշխատակիցների կողմից զենքի, հատուկ միջոցների և ֆիզիկական ուժի գործադրման կարգը և պայմանները, ինչպես նաև սահմանել ազգային անվտանգության մարմինների զինված աշխատակցի անձնական անվտանգության երաշխիքները:

Նախագծով նախատեսվում է oրենքից հանել ազգային անվտանգության մարմինների համակարգում քննչական մարմնի վերաբերյալ դրույթները, հաշվի առնելով, որ Արցախի Հանրապետությունում 2019 թվականին ստեղծվել է միասնական քննչական մարմին, որը նախաքննություն է իրականացնում նաև նախկինումազգային անվտանգության մարմինների քննչական ենթակայությանը վերապահված հանցագործություններով:

3. Ակնկալվող արդյունքը


Նախագծի ընդունումը կնպաստի Արցախի Հանրապետությունում հանցավորության դեմ պայքարի արդյունավետության բարձրացմանը և քաղաքացիների իրավունքների պաշտպանությանը:4. Նախագծի մշակման գործընթացում ներգրավված ինստիտուտները և անձինք

Նախագիծը մշակվել է Արցախի Հանրապետության ազգային անվտանգության ծառայության պայմանագրային-իրավական բաժնի կողմից:

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱԶԳԱՅԻՆ

ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ

ՏՆՕՐԵՆ Ա.Մ.ՀԱԿՈԲՋԱՆՅԱՆԱռաջարկությունների, առարկությունների և դիտողությունների հետ կապված հաղորդագրությունները կարող եք ուղարկել հետևյալ Էլ․ հասցեին` nssd2017@mail.ru: