Պաշտոնական Հաղորդագրությունները

Կարգապահական Կանոնադրություն Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության զինված ուժերի (Գլուխ 3,4)

ՀՐԱՄԱՆԱՏԱՐՆԵՐԻ (ՊԵՏԵՐԻ)` ԵՆԹԱԿԱ ԶԻՆՎՈՐՆԵՐԻՆ, ՍԵՐԺԱՆՏՆԵՐԻՆ ԿԱՐԳԱՊԱՀԱԿԱՆ ՏՈՒՅԺԵՐ ՏԱԼՈՒ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԸ

58. Ջոկի հրամանատարն իրավունք ունի`

ա) հայտարարելու նկատողություն և խիստ նկատողություն.

բ) ժամկետային ծառայության զինվորներին զրկելու զորամասի տարածքից հերթական արձակումից:

59. Դասակի հրամանատարի տեղակալն իրավունք ունի`

ա) հայտարարելու նկատողություն և խիստ նկատողություն.

բ) ժամկետային ծառայության զինվորներին ու սերժանտներին զրկելու զորամասի տարածքից հերթական արձակումից.

գ) ժամկետային ծառայության զինվորներին աշխատանքի նշանակելու արտահերթ վերակարգում` մեկ վերակարգ:

60. Վաշտի (անձնախմբի) ավագն իրավունք ունի`

ա) հայտարարելու նկատողություն և խիստ նկատողություն.

բ) ժամկետային ծառայության զինվորներին, սերժանտներին զրկելու զորամասի տարածքից հերթական արձակումից.

գ) ժամկետային ծառայության զինվորներին աշխատանքի նշանակելու արտահերթ վերակարգում` մինչև երկու վերակարգ:

61. Դասակի (խմբի հրամանատարն իրավունք ունի`

ա) հայտարարելու նկատողություն և խիստ նկատողություն.

բ) ժամկետային ծառայության զինվորներին ու սերժանտներին զրկելու զորամասի տարածքից հերթական արձակումից.

գ) ժամկետային ծառայության զինվորներին աշխատանքի նշանակելու արտահերթ վերակարգում` մինչև երեք վերակարգ:

62. Վաշտի հրամանատարն իրավունք ունի`

ա) հայտարարելու նկատողություն և խիստ նկատողություն.

բ) ժամկետային ծառայության զինվորներին, սերժանտներին զրկելու զորամասի տարածքից հերթական արձակումից.

գ) ժամկետային ծառայության զինվորներին աշխատանքի նշանակելու արտահերթ վերակարգում` մինչև չորս վերակարգ.

դ) զինվորներին, սերժանտներին` պահելու կարգապահական մեկուսարանում` մինչև երեք օր:

63. Գումարտակի հրամանատարն իրավունք ունի`

ա) հայտարարելու նկատողություն և խիստ նկատողություն.

բ) ժամկետային ծառայության զինվորներին, սերժանտներին զրկելու զորամասի տարածքից հերթական արձակումից.

գ) ժամկետային ծառայության զինվորներին աշխատանքի նշանակելու արտահերթ վերակարգում` մինչև հինգ վերակարգ.

դ) ժամկետային ծառայության զինվորներին, սերժանտներին մեկուսացնելու և պահելու կարգապահական մեկուսարանում` մինչև հինգ օր, իսկ պայմանագրով զինվորական ծառայության ընդունված զինվորներին, սերժանտներին` մինչև երեք օր:

Առանձին գումարտակի, ինչպես նաև առանձին զորամասի հրամանատարները, ովքեր սույն կանոնադրության 11-րդ կետին համապատասխան օգտվում են գումարտակի հրամանատարի կարգապահական իրավունքից, կարող են նաև տալ սույն կանոնադրության 64-րդ կետի «դե-«էե ենթակետերում նշված տույժերը:

64. Գնդի և բրիգադի հրամանատարներն իրավունք ունեն`

ա) հայտարարելու նկատողություն և խիստ նկատողություն.

բ) ժամկետային ծառայության զինվորներին, սերժանտներին զրկելու զորամասի տարածքից հերթական արձակումից.

գ) ժամկետային ծառայության զինվորներին աշխատանքի նշանակելու արտահերթ վերակարգում` մինչև հինգ վերակարգ.

դ) ժամկետային ծառայության զինվորներին, սերժանտներին պահելու կարգապահական մեկուսարանում` մինչև տասն օր, իսկ պայմանագրով զինվորական ծառայության ընդունված զինվորներին, սերժանտներին` մինչև յոթ օր.

ե) զրկելու գերազանցիկի կրծքանշանից.

զ) իջեցնելու սերժանտների պաշտոնը.

է) ժամկետային ծառայության սերժանտների զինվորական կոչումն իջեցնելու մեկ աստիճանով, սկսած ավագ սերժանտից` փոխադրելով ավելի ցածր պաշտոնի.

ը) ժամկետային ծառայության սերժանտներին զրկելու զինվորական կոչումից` սկսած ավագ սերժանտից և ցածր կոչում ունեցողները, այդ թվում` փոխադրելով ավելի ցածր պաշտոնի.

թ) պայմանագրով զինվորական ծառայության ընդունված զինվորներին, սերժանտներին ինչպես նաև կին զինծառայողներին ժամկետից շուտ արձակելու զինվորական ծառայությունից:

65. Առանձին բրիգադի և դիվիզիայի հրամանատարները, բացի գնդի և բրիգադի հրամանատարներին տրված իրավունքից, կարող են`

ա) սերժանտների զինվորական կոչումն իջեցնել մեկ աստիճանով, սկսած ավագից` փոխադրելով ավելի ցածր պաշտոնի.

բ) սերժանտներին զրկել զինվորական կոչումից` սկսած ավագից, այդ թվում` փոխադրելով ավելի ցածր պաշտոնի, իսկ պայմանագրով զինվորական ծառայության ընդունված սերժանտներին` նաև խաղաղ ժամանակ արձակելով պահեստազոր:

66. Կորպուսի, ուղղության զորախմբի և բանակի հրամանատարներն իրենց ենթակա զինվորներին, սերժանտներին կարգապահական տույժ տալու իրավունքից օգտվում են սույն կանոնադրության ամբողջ ծավալով:

ԵՆԹԱՍՊԱՆԵՐԻՆ ՏՐՎՈՂ ԿԱՐԳԱՊԱՀԱԿԱՆ ՏՈՒՅԺԵՐԸ

67. Ենթասպաներին կարող են տրվել հետևյալ տույժերը`

ա) նկատողություն.

բ) խիստ նկատողություն.

գ) մեկուսացում և պահում կարգապահական մեկուսարանում մինչև յոթ օր.

դ) նախազգուշացում ծառայողական ոչ լրիվ համապատասխանության մասին.

ե) պաշտոնի իջեցում.

զ) ավագ ենթասպայի զինվորական կոչման մեկ աստիճանով իջեցում.

է) ավագ ենթասպայի զինվորական կոչման մեկ աստիճանով իջեցում` նրան փոխադրելով ավելի ցածր պաշտոնի.

ը) ժամկետից շուտ պահեստազոր արձակում.

թ) ենթասպայի, ավագ ենթասպայի զինվորական կոչումից զրկում` խաղաղ ժամանակ արձակելով պահեստազոր: Զինվորական ծառայության կին ենթասպաներին սույն կետի «գ» ենթակետում նշված տույժը չի տրվում:

ՀՐԱՄԱՆԱՏԱՐՆԵՐԻ (ՊԵՏԵՐԻ)` ԵՆԹԱԿԱ ԵՆԹԱՍՊԱՆԵՐԻՆ ԿԱՐԳԱՊԱՀԱԿԱՆ ՏՈՒՅԺԵՐ ՏԱԼՈՒ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԸ

68. Դասակի (խմբի) և վաշտի հրամանատարներն իրավունք ունեն հայտարարելու նկատողություն և խիստ նկատողություն:

69. Գումարտակի հրամանատարն իրավունք ունի`

հայտարարելու նկատողություն և խիստ նկատողություն:

Առանձին գումարտակի, ինչպես նաև առանձին զորամասի հրամանատարները, ովքեր սույն կանոնադրության 11-րդ կետին համապատասխան օգտվում են գումարտակի հրամանատարի կարգապահական իրավունքից, կարող են նաև տալ սույն կանոնադրության 70-րդ կետի «բ» և «գ» ենթակետերում նշված տույժերը:

70. Գնդի և բրիգադի հրամանատարներն իրավունք ունեն`

ա) հայտարարելու նկատողություն և խիստ նկատողություն.

բ) մեկուսացնելու և պահելու կարգապահական մեկուսարանում` մինչև երեք օր.

գ) նախազգուշացնելու ծառայողական ոչ լրիվ համապատասխանության մասին:

71. Առանձին բրիգադի և դիվիզիայի հրամանատարներն իրավունք ունեն`

ա) հայտարարելու նկատողություն և խիստ նկատողություն.

բ) մեկուսացնելու և պահելու կարգապահական մեկուսարանում` մինչև հինգ օր.

գ) նախազգուշացնելու ծառայողական ոչ լրիվ համապատասխանության մասին.

դ) իջեցնելու պաշտոնը:

72. Կորպուսի և ուղղության զորախմբի հրամանատարներն իրավունք ունեն`

ա) հայտարարելու նկատողություն և խիստ նկատողություն.

բ) մեկուսացնելու և պահելու կարգապահական մեկուսարանում` մինչև յոթ օր.

գ) նախազգուշացնելու ծառայողական ոչ լրիվ համապատասխանության մասին.

դ) իջեցնելու պաշտոնը.

ե) ավագ ենթասպայի զինվորական կոչումն իջեցնելու մեկ աստիճանով.

զ) ավագ ենթասպայի զինվորական կոչումն իջեցնելու մեկ աստիճանով` նրան փոխադրելով ավելի ցածր պաշտոնի.

է) ժամկետից շուտ արձակելու պահեստազոր:

73. Բանակի հրամանատարը, բացի կորպուսի և ուղղության զորախմբի հրամանատարներին տրված իրավունքներից, իրավունք ունի ենթասպային և ավագ ենթասպային զրկելու զինվորական կոչումից` խաղաղ ժամանակ արձակելով պահեստազոր:

ՍՊԱՆԵՐԻՆ ՏՐՎՈՂ ԿԱՐԳԱՊԱՀԱԿԱՆ ՏՈՒՅԺԵՐԸ

74. Սպաներին (բացի բարձրագույն սպայական կազմի սպաներից) կարող են տրվել հետևյալ տույժերը`

ա) նկատողություն.

բ) խիստ նկատողություն.

գ) մեկուսացում և պահում կարգապահական մեկուսարանում` մինչև հինգ օր (գնդի և բրիգադի հրամանատարները, գնդապետի կոչումով ավագ սպաները մեկուսացման ենթակա չեն).

դ) նախազգուշացում ծառայողական ոչ լրիվ համապատասխանության մասին.

ե) պաշտոնի իջեցում.

զ) զինվորական կոչման մեկ աստիճանով իջեցում, սկսած փոխգնդապետից ու ցածր կոչում ունեցողները.

է) ժամկետից շուտ պահեստազոր արձակում` սկսած գնդի, բրիգադի հրամանատարների տեղակալներից, նրանց հավասար և նրանցից ավելի ցածր պաշտոն ունեցող անձանցից:

75. Բարձրագույն սպայական կազմի սպաներին կարող են տրվել հետևյալ տույժերը`

ա) նկատողություն.

բ) խիստ նկատողություն.

գ) նախազգուշացում ծառայողական ոչ լրիվ համապատասխանության մասին.

դ) պաշտոնի իջեցում:

ՀՐԱՄԱՆԱՏԱՐՆԵՐԻ (ՊԵՏԵՐԻ)` ԵՆԹԱԿԱ ՍՊԱՆԵՐԻՆ ԿԱՐԳԱՊԱՀԱԿԱՆ ՏՈՒՅԺ ՏԱԼՈՒ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԸ

76. Վաշտի և գումարտակի հրամանատարներն իրավունք ունեն հայտարարելու նկատողություն և խիստ նկատողություն:

Առանձին գումարտակի, ինչպես նաև առանձին զորամասի հրամանատարները, ովքեր սույն կանոնադրության 11-րդ կետին համապատասխան օգտվում են գումարտակի հրամանատարների կարգապահական իրավունքից, կարող են նաև սպաներին նախազգուշացնել ծառայողական ոչ լրիվ համապատասխանության մասին:

77. Գնդի և բրիգադի հրամանատարներն իրավունք ունեն`

ա) հայտարարելու նկատողություն և խիստ նկատողություն.

բ) նախազգուշացնելու ծառայողական ոչ լրիվ համապատասխանության մասին.

գ) կրտսեր սպայական կազմի սպաներին մեկուսացնելու և պահելու կարգապահական մեկուսարանում` մինչև երեք օր:

78. Առանձին բրիգադի, դիվիզիայի, կորպուսի և ուղղության զորախմբի հրամանատարներն իրավունք ունեն`

ա) սպաներին (բացի բարձրագույն սպայական կազմի սպաներից)`

հայտարարելու նկատողություն և խիստ նկատողություն.

նախազգուշացնելու ծառայողական ոչ լրիվ համապատասխանության մասին.

կրտսեր սպայական կազմի սպաներին մեկուսացնելու և պահելու կարգապահական մեկուսարանում` մինչև չորս օր.

բ) կորպուսի և ուղղության զորախմբի հրամանատարներն իրավունք ունեն բարձրագույն սպայական կազմի սպաներին հայտարարելու նկատողություն և խիստ նկատողություն:

79. Բանակի հրամանատարն իրավունք ունի`

ա) սպաներին (բացի բարձրագույն սպայական կազմի սպաներից)`

հայտարարելու նկատողություն և խիստ նկատողություն.

նախազգուշացնելու ծառայողական ոչ լրիվ համապատասխանության մասին.

կրտսեր սպայական կազմի սպաներին մեկուսացնելու և պահելու կարգապահական մեկուսարանում` մինչև հինգ օր.

իջեցնելու սպաների` սկսած գումարտակի հրամանատարից մինչև նրան հավասար և նրանից ավելի ցածր հրամանատարների պաշտոնը.

բ) բարձրագույն սպայական կազմի սպաներին` հայտարարելու նկատողություն և խիստ նկատողություն.

նախազգուշացնելու ծառայողական ոչ լրիվ համապատասխանության մասին:

80. Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության պաշտպանության նախարարի տեղակալներն իրենց ենթակա զինծառայողներին կարգապահական տույժ տալու իրավունք ունեն պաշտոնեական հաստիքով նախատեսված զինվորական կոչմանը համապատասխան` համաձայն սույն կանոնադրության 11-րդ կետի:

ՀԱՏՈՒԿ ԴԵՊՔԵՐՈՒՄ ԿԱՐԳԱՊԱՀԱԿԱՆ ՏՈՒՅԺ ՏԱԼԸ

81. Կայազորի պետը և զինվորական պարետն իրավունք ունեն կայազորի զինծառայողներին կամ ժամանակավորապես կայազորում գտնվողներին կարգապահական տույժ տալու հետևյալ դեպքերում, երբ`

ա) զանցանքը վերաբերում է կայազորային կամ պահակային ծառայությունների անցկացման կանոնների խախտումներին.

բ) զինվորական կարգապահությունը կամ հասարակական կարգը խախտվել է զորամասի տարածքից դուրս.

գ) զանցանքը կատարվել է արձակուրդում, գործուղման ժամանակ կամ կայազորի կարգապահական մեկուսարանում:

Հաղորդակցության ճանապարհին գտնվելիս զինվորական պարետներն իրավունք ունեն հաղորդակցության ճանապարհներին կատարած զանցանքի համար զինծառայողներին կարգապահական տույժ տալու:

82. Սույն կանոնադրության 81-րդ կետում նշված դեպքերում զանցանք կատարած զինծառայողների նկատմամբ պետերն օգտվում են հետևյալ կարգապահական իրավունքներից`

կայազորի պետը` իր հիմնական պաշտոնեական հաստիքով տրված իրավունքից.

կայազորի զինվորական պարետը և հաղորդակցության ճանապարհների բոլոր տեսակի զինվորական պարետները` զբաղեցրած պաշտոնեական հաստիքով նախատեսված զինվորական կոչմանը համապատասխան իրենց տրված իրավունքներից մեկ աստիճանով բարձր իրավունքից.

կայազորի արտահաստիքային զինվորական պարետը` հիմնական պաշտոնեական հաստիքով նախատեսված զինվորական կոչմանը համապատասխան իրեն տրված իրավունքներից մեկ աստիճանով բարձր իրավունքից:

83. Սույն կանոնադրության 81-րդ և 82-րդ կետերի համաձայն տույժ տված պետերն այդ մասին հաղորդում են այն զորամասերի հրամանատարներին, որտեղ ծառայում են զանցանք կատարած զինծառայողները` համապատասխան նշումներ անելով նրանց արձակուրդային և գործուղման թերթիկներում կամ կարգադրագրում:

Մշտական ծառայության վայր ժամանելով` զինծառայողը պարտավոր է անմիջական պետին զեկուցել իր կարգապահական տույժի մասին:

Իր ստացած տույժերի մասին չզեկուցող զինծառայողը ենթակա է կարգապահական պատասխանատվության:

84. Պահեստազորում և պաշտոնաթողության մեջ գտնվող, բայց զինվորական համազգեստ կրող ենթասպաներին ու սպաներին զինվորական կարգապահությունը, հասարակական կարգը խախտելու կամ զինվորական պատիվն ու զինվորական կոչումն արատավորող զանցանք կատարելու դեպքում կարող են տրվել հետևյալ կարգապահական տույժերը`

ա) ենթասպաներին`

նկատողություն և խիստ նկատողություն.

ավագ ենթասպաների զինվորական կոչման մեկ աստիճանով իջեցում.

զինվորական կոչումից զրկում.

բ) սպաներին (բացի բարձրագույն սպայական կազմի սպաներից)`

նկատողություն և խիստ նկատողություն.

զինվորական կոչման մեկ աստիճանով իջեցում.

գ) բարձրագույն սպայական կազմի սպաներին` նկատողություն և խիստ նկատողություն:

85. Պահեստազորում և պաշտոնաթողության մեջ գտնվող զինծառայողներին կարգապահական տույժ տալու (84-րդ կետ) իրավունք ունեն`

ա) ենթասպաներին ու կրտսեր սպայական կազմի սպաներին` կայազորների պետերը, բոլոր տեսակի զինվորական պարետները և համապատասխան զինվորական կոմիսարները, ովքեր օգտվում են գումարտակի հրամանատարի իրավունքից.

բ) ավագ սպայական կազմի սպաներին` կայազորների պետերը, բոլոր տեսակի զինվորական պարետները, համապատասխան զինվորական կոմիսարները, ովքեր օգտվում են գնդի հրամանատարի իրավունքից.

գ) բարձրագույն սպայական կազմի սպաներին` Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության պաշտպանության նախարարի տեղակալները:

Պահեստազորում գտնվող ավագ ենթասպաները Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության պաշտպանության նախարարի առաջին տեղակալի իրավունքով կարող են իջեցվել զինվորական կոչման մեկ աստիճանով կամ զրկվել ավագ ենթասպայի զինվորական կոչումից, իսկ ենթասպաները` զրկվել ենթասպայի զինվորական կոչումից:

Պահեստազորում և պաշտոնաթողության մեջ գտնվող կրտսեր և ավագ սպայական կազմի սպաների զինվորական կոչումը Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության պաշտպանության նախարարի իրավունքով կարող է իջեցվել մեկ աստիճանով:

86. Պահեստազորում և պաշտոնաթողության մեջ գտնվող զինծառայողները զինվորական պատիվն ու զինվորական կոչումն արատավորող զանցանք կատարելու դեպքում կարող են զրկվել համազգեստ կրելու իրավունքից`

ենթասպաներն ու կրտսեր սպայական կազմի սպաները` Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության պաշտպանության նախարարի տեղակալների իրավունքով.

ավագ և բարձրագույն սպայական կազմի սպաները` Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության պաշտպանության նախարարի իրավունքով:

87. Զինծառայողների միջև ենթակայական հարաբերությունների բացակայության դեպքում, երբ նրանց ծառայողական փոխհարաբերությունները որոշված չեն հրամանատարների (պետերի) կողմից համատեղ ծառայություն կատարելիս, պաշտոնով բարձրը, իսկ հավասար պաշտոնների դեպքում` զինվորական կոչումով ավագը, համարվում է պետ և օգտվում զբաղեցրած պաշտոնին համապատասխան կարգապահական իրավունքից:

88. Ավագ հրամանատարի (պետի) ներկայությամբ կրտսերի կողմից զինվորական կարգապահության կամ զինվորական ողջույնի կանոնների խախտման համար ավագ հրամանատարը (պետը) պարտավոր է նախազգուշացնել կրտսերին, իսկ եթե դա չօգնի, կարող է ձեռնարկել զինվորական կանոնադրություններով սահմանված այլ միջոցներ` ընդհուպ մինչև մեկուսացումը:

Նման դեպքերում մեկուսացնելու իրավունք ունեն`

ենթասպաներին` բարձրագույն և ավագ սպայական կազմի սպաները.

զինվորներին, սերժանտներին` բոլոր սպաները:

Անհետաձգելի դեպքերում մեկուսացումն ի կատար ածելու կարգը սահմանված է սույն կանոնադրության N 5 հավելվածի 8-րդ կետում:

89. Ավագ հրամանատարի (պետի) մեկուսացնելու պահանջները չկատարողները (88-րդ կետ) ենթակա են պատասխանատվության` որպես պետի հրամանը չկատարողներ:

ԿԱՐԳԱՊԱՀԱԿԱՆ ՏՈՒՅԺ ՏԱԼՈՒ ԿԱՐԳԸ

90. Զինվորական կարգապահությունը կամ հասարակական կարգը խախտած զինծառայողներին կարող են տրվել սույն կանոնադրությամբ սահմանված միայն այն կարգապահական տույժերը, որոնք համապատասխանում են զինծառայողի զինվորական կոչմանը և նրա` կարգապահական պատասխանատվության ենթարկելու որոշում կայացնող հրամանատարի (պետի) կարգապահական իրավունքին:

91. Հրամանատարի (պետի) կողմից ենթակային կարգապահական տույժ տալու որոշմանը պետք է նախորդի քննությունը, որը կատարվում է մեղավորներին հայտնաբերելու և զանցանքի կատարմանը նպաստող պատճառներն ու պայմանները բացահայտելու նպատակով:

Քննության ընթացքում հրամանատարը (պետը) պարզում է, թե կատարվել է արդյոք զանցանք` երբ, որտեղ, ինչ պարագաներում, ինչ զանցանք է` մեղքի առկայությունը կոնկրետ անձանց գործողություններում կամ անգործության մեջ, յուրաքանչյուրի մեղքի աստիճանը, եթե զանցանքը կատարել են մի քանի անձինք, զանցանքի հետևանքները, մեղավորի պատասխանատվությունը մեղմացնող և ծանրացնող հանգամանքները, զանցանքի կատարման պատճառներն ու պայմանները:

Եթե քննությամբ պարզվում է, որ զինծառայողի զանցանքը պարունակում է հանցակազմի հատկանիշներ, ապա զորամասի հրամանատարը տեղյակ է պահում կայազորի զինվորական դատախազին, անհրաժեշտության դեպքում քրեական գործ է հարուցում և նշանակում հետաքննություն:

92. Մեղքի աստիճանը և կարգապահական տույժի միջոցը որոշելիս հաշվի են առնվում զանցանքի բնույթը, դրա կատարման հանգամանքները, հետևանքները, մեղավորի նախկին վարքը, ինչպես նաև նրա զինվորական ծառայության տևողությունն ու ծառայության անցկացման կարգի իմացության աստիճանը:

Առաջին զանցանքի համար զինծառայողը պատժվում է որոշ ներողամտությամբ, խախտումը կրկնելու դեպքում` ավելի խստությամբ, հետագա խախտում թույլ տալիս` առանց որևէ ներողամտության:

Կարգապահական տույժը խստացվում է, եթե զանցանքը կատարվել է մարտական հերթապահության (մարտական ծառայության) և ծառայողական այլ պարտականություններ կատարելու ժամանակ, հարբած վիճակում կամ այն դեպքում, երբ զանցանքի հետևանքով տեղի է ունեցել կարգուկանոնի էական խախտում:

93. Զինծառայողին կարգապահական տույժը, որպես կանոն, պետք է տրվի զանցանքի կատարման պահից մեկ օրվա ընթացքում, բայց ոչ ուշ, քան զանցանքի մասին հրամանատարին (պետին) հայտնի դառնալու պահից 10 օր հետո: Կարգապահական տույժ տալիս հրամանատարը (պետը) չպետք է նվաստացնի ենթակայի անձնական արժանապատվությունը և կոպտություն թույլ տա:

Ծառայության մեջ բացթողումների համար հրամանատարի (պետի) նախազգուշացումը, դիտողությունն ու խիստ ցուցումը կարգապահական տույժ չեն համարվում:

Եթե զինծառայողն իրեն անմեղ է համարում, իրավունք ունի կարգապահական տույժ տալու պահից 10 օրվա ընթացքում բողոքարկել այն:

94. Օրվա վերակարգում (մարտական հերթապահությունում) գտնվելու ընթացքում կատարած զանցանքների համար զինծառայողին կարգապահական տույժ կարող է տրվել վերակարգի (մարտական հերթապահության) հերթափոխից կամ նրան այլ զինծառայողով փոխարինելուց հետո, բայց ոչ ուշ, քան մեկ օրվա ընթացքում:

95. Անսթափ վիճակում գտնվող զինծառայողին կարգապահական տույժ տալը, ինչպես նաև նրանից որևէ բացատրություն ստանալը հետաձգվում է մինչև նրա սթափվելը: Նման դեպքերում նա, ըստ անհրաժեշտության, կարող է մեկ օր պահվել կարգապահական մեկուսարանում, որից հետո որոշում է կայացվում նրա պատասխանատվության մասին:

96. Արգելվում է միևնույն զանցանքի համար մի քանի կարգապահական տույժ տալը կամ մի տույժը մյուսին միացնելը, անմիջական մեղավորին պատժելու փոխարեն ստորաբաժանման ամբողջ անձնակազմին տույժ տալը, ինչպես նաև որպես կարգապահական տույժ` կարգապահական մեկուսարանում պահելը` առանց մեկուսացման ժամկետը որոշելու:

97. Եթե ենթակայի կատարած զանցանքի ծանրության համեմատ հրամանատարը (պետը) իրեն տրված կարգապահական իրավունքը համարում է ոչ բավարար, ապա միջնորդություն է հարուցում ավելի բարձր հրամանատարի (պետի) առջև` մեղավորին տույժ տալու համար:

Իրեն տրված կարգապահական իրավունքը գերազանցելու համար հրամանատարը (պետը) ենթակա է պատասխանատվության:

98. Ավագ հրամանատարը (պետը) իրավունք չունի փոխելու կամ նվազեցնելու կրտսեր հրամանատարի (պետի) տված կարգապահական տույժը, եթե վերջինս չի գերազանցել իրեն տրված իրավունքը:

Ավագ հրամանատարը (պետը) իրավունք ունի փոխելու կրտսեր հրամանատարի (պետի) տված կարգապահական տույժը, եթե գտնի, որ այդ տույժը չի համապատասխանում զանցանքի ծանրությանը և կարող է ավելի խիստ տույժ տալ:

99. Հանցագործության համար կարգապահական տույժ ստացած և պետությանը նյութական վնաս հասցրած զինծառայողը չի ազատվում քրեական ու նյութական պատասխանատվությունից:

ԿԱՐԳԱՊԱՀԱԿԱՆ ՏՈՒՅԺԵՐՆ Ի ԿԱՏԱՐ ԱԾԵԼՈՒ ԿԱՐԳԸ

100. Կարգապահական տույժը, որպես կանոն, ի կատար է ածվում անհապաղ, իսկ բացառիկ դեպքերում` տրվելու օրվանից մեկ ամսից ոչ ուշ: Ամիսը լրանալուց հետո տույժը ենթակա չէ կատարման, բայց ծառայողական քարտում գրանցումը պահպանվում է: Նման դեպքում պատասխանատվություն է կրում այն անձը, որի մեղքով տույժն ի կատար չի ածվել:

Բողոքարկման դեպքում կարգապահական տույժի ի կատար ածումը չի կասեցվում, քանի դեռ չի ստացվել այն հանելու մասին ավագ հրամանատարի (պետի) հրամանը:

101. Կարգապահական տույժը, եթե դրա կիրառման կարգը նշված չէ սույն կանոնադրության մեջ, հայտարարվում է`

զինվորներին` անձամբ կամ շարքի առջև.

սերժանտներին և ավագներին` անձամբ, սերժանտների խորհրդակցությունում կամ շարքի առջև.

ենթասպաներին` անձամբ, ենթասպաների խորհրդակցությունում, ինչպես նաև ենթասպաների ու սպաների խորհրդակցությունում.

սպաներին` անձամբ, կարգադրագրով կամ խորհրդակցությունում (ավագ սպաներին` ավագ սպաների ներկայությամբ, բարձրագույն սպայական կազմին` բարձրագույն սպայական կազմի սպաների ներկայությամբ):

Բացի դրանից, կարգապահական տույժերը կարող են հայտարարվել հրամանով:

Հրամանատարներին (պետերին) իրենց ենթակաների ներկայությամբ կարգապահական տույժ հայտարարելն արգելվում է:

Զինծառայողին կարգապահական տույժը հայտարարելիս նշվում են զինվորական կարգապահության կամ հասարակական կարգի խախտման էությունը և տույժ տալու պատճառը:

102. Նկատողությունը համարվում է առաջին կարգապահական տույժ և զինծառայողին հայտարարվում է սույն կանոնադրության 101-րդ կետում նշված կարգով:

Խիստ նկատողությունը հայտարարվում է միայն շարքի առջև, խորհրդակցությունում կամ հրամանով:

103. Զորամասի տարածքից հերթական արձակումից զրկել նշանակում է ժամկետային ծառայության զինծառայողին մինչև յոթ օր արգելել առանց ծառայողական անհրաժեշտության դուրս գալ զորամասի տարածքից, այդ թվում` մասնակցել զինվորական ավանից դուրս մշակութային ժամանցի ու հանգստի վայրեր կոլեկտիվ (ստորաբաժանման կազմում) հաճախումներին:

104. Արտահերթ վերակարգում աշխատանքի նշանակելու կարգապահական տույժն ի կատար է ածում վաշտի (անձնախմբի) ավագը կամ դասակի հրամանատարի տեղակալը:

Արտահերթ վերակարգում աշխատանքի նշանակված ժամկետային ծառայության զինվորները, ինչպես նաև ռազմական ուսումնական հաստատությունների 1-ին և 2-րդ կուրսերի ուսանողները (բացառությամբ ժամկետային զինվորական ծառայությունն ավարտած զինծառայողների) աշխատանքի են ներգրավվում իրենց ստորաբաժանումում կամ զորամասում շաբաթվա ցանկացած օրերին, պարապմունքներից ազատ ժամանակ: Աշխատանքի մեկ վերակարգի տևողությունը օրական չորս ժամից ավելի չպետք է լինի: Աշխատանքը կատարվում է մինչև ավարտի ազդանշանը:

105. Գերազանցիկի կրծքանշանից զրկելու կարգապահական տույժը հայտարարվում է համապատասխան կարգապահական իրավունք ունեցող հրամանատարի (պետի) գրավոր հրամանով և ի կատար է ածվում`

զինվորների նկատմամբ` զորամասի շարքի առջև.

սերժանտների նկատմամբ` սերժանտների շարքի առջև:

106. Կարգապահական մեկուսարանում պահելը ներգործության ծայրահեղ միջոցներից մեկն է և կիրառվում է կարգապահական կոպիտ զանցանքներ կատարելու կամ այն դեպքում, երբ հրամանատարի (պետի) ձեռնարկած մյուս միջոցներն անարդյունավետ են: Զինվորական երդում չտված զինծառայողներին կարգապահական մեկուսարանում պահելու տույժ չի տրվում:

Զինծառայողների կարգապահական կոպիտ զանցանքների ցանկը և նրանց կարգապահական մեկուսարանում պահելու տույժն ի կատար ածելու կարգը սահմանված է սույն կանոնադրության N 5 հավելվածի 1-6-րդ կետերում:

107. Ծառայողական ոչ լրիվ համապատասխանության մասին նախազգուշացնելու կարգապահական տույժը կիրառվում է մեկ անգամ, ենթասպայի կամ սպայի զբաղեցրած հաստիքային պաշտոնում գտնվելու ամբողջ ընթացքում:

Եթե այդ տույժից հետո մեկ տարվա ընթացքում ենթասպան կամ սպան չի ուղղվել զինվորական պարտքի օրինակելի կատարմամբ, և տույժը չի կատարել իր դաստիարակչական դերը, ապա նա սահմանված կարգով ներկայացվում է պաշտոնի իջեցման:

108. Սերժանտների զինվորական կոչումն իջեցնելու, նրանց զինվորական կոչումից զրկելու, այդ թվում` ավելի ցածր պաշտոնի փոխադրելու կարգապահական տույժերը կիրառվում են ժամկետային ծառայության զինծառայողների նկատմամբ և հայտարարվում են համապատասխան կարգապահական իրավունք ունեցող հրամանատարի (պետի) հրամանով: Զինվորական կոչումը մեկ աստիճանով իջեցնելու (սերժանտի կոչումից զրկելու) կարգապահական տույժ տալիս որոշվում է նաև համապատասխան տարբերանշանները փոխելու ժամանակը: Արգելվում է ուսադիրներ պոկելը, ուսաթել կտրելը կամ այլ այնպիսի գործողություններ, որոնք նվաստացնում են զինծառայողի անձը:

109. Զինվորական ծառայությունից ժամկետից շուտ արձակելու կարգապահական տույժը պայմանագրով զինվորական ծառայության ընդունված զինծառայողների նկատմամբ կիրառվում է պայմանագրի պահանջները չկատարելու, զինծառայողի պատիվն արատավորող զանցանքի համար և այն դեպքերում, երբ զինծառայողը դադարել է համապատասխանել «Զինապարտության մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքով իրեն ներկայացվող պահանջներին:


Գ Լ ՈՒ Խ 4


ԽՐԱԽՈՒՍԱՆՔՆԵՐԻ ԵՎ ԿԱՐԳԱՊԱՀԱԿԱՆ ՏՈՒՅԺԵՐԻ ՀԱՇՎԱՌՈՒՄԸ

110. Խրախուսանքների և կարգապահական տույժերի մասին անմիջական պետերը պետք է զեկուցեն հրամանատարությանը`

ա) ժամկետային ծառայության զինվորների, սերժանտների տույժերի մասին` վաշտերի և նրանց հավասար հրամանատարներին` ամեն օր.

բ) պայմանագրով զինվորական ծառայության ընդունված զինվորների, սերժանտների, ինչպես նաև կին զինծառայողների, ենթասպաների ու սպաների (բացի բարձրագույն սպայական կազմի սպաներից) տույժերի մասին` զորամասերի հրամանատարներին` շաբաթը մեկ անգամ.

գ) զորամասերի հրամանատարների, ինչպես նաև բարձրագույն սպայական կազմի սպաների տույժերի մասին` վերադաս շտաբ` ամիսը մեկ անգամ:

111. Խրախուսանքների և կարգապահական տույժերի հաշվառումը կատարվում է բոլոր ստորաբաժանումներում և զորամասերում:

112. Սույն կանոնադրությամբ նախատեսված բոլոր խրախուսանքները և կարգապահական տույժերը, այդ թվում` հրամանատարի (պետի) կողմից ստորաբաժանման (անձնախմբի), զորամասի ամբողջ անձնակազմին տրված խրախուսանքները գրանցվում են ծառայողական քարտում (N 3 հավելված) ոչ ուշ, քան յոթնօրյա ժամկետում:

Զինծառայողից կարգապահական տույժը հանելիս ծառայողական քարտի «Տույժեր» բաժնի համապատասխան սյունակում նշվում է, թե երբ և ում կողմից է հանվել տույժը:

Եթե զինծառայողի կարգապահական տույժը, բացի սույն կանոնադրության 39-րդ և 107-րդ կետերում նշված դեպքերից, մեկ տարում չի հանվել, և նա այդ ընթացքում այլ զանցանք չի կատարել, ապա ծառայողական քարտի «Տույժեր» բաժնի համապատասխան սյունակում նշվում է, որ ժամկետը լրանալու պատճառով տույժը հանված է: Ծառայողական քարտերը կազմում են`

ա) վաշտում` ժամկետային ծառայության զինվորների ու սերժանտների համար.

բ) զորամասի շտաբում` պայմանագրով զինվորական ծառայության ընդունված զինվորների, սերժանտների և ավագների, կին զինծառայողների, ինչպես նաև ենթասպաների ու սպաների համար:

Զորամասերի և զորամիավորումների հրամանատարների, ինչպես նաև բարձրագույն սպայական կազմի սպաների համար ծառայողական քարտեր կազմվում են վերադաս շտաբում:

113. Ժամկետային ծառայության զինվորների, սերժանտների ծառայողական քարտում յուրաքանչյուր գրառում պետք է հաստատվի վաշտի (համապատասխան ստորաբաժանման) հրամանատարի կողմից:

Պայմանագրով զինվորական ծառայության ընդունված զինվորների, սերժանտների, ինչպես նաև կին զինծառայողների, ենթասպաների ու սպաների ծառայողական քարտում յուրաքանչյուր գրառում հաստատվում է զորամասի շտաբի պետի, իսկ զորամասերի և զորամիավորումների հրամանատարների և բարձրագույն սպայական կազմի սպաների ծառայողական քարտում` վերադաս շտաբի պետի կողմից:

114. Գումարտակի, գնդի և նրանց հավասար հրամանատարները պարտավոր են պարբերաբար զննել ծառայողական քարտերը` խրախուսանքի և կարգապահական տույժերի կիրառման ճշտությունը ստուգելու նպատակով: Յուրաքանչյուր զինծառայող տարին մեկ անգամ, ինչպես նաև ծառայության նոր վայր փոխադրվելիս կամ տեղափոխվելիս պետք է ծանոթանա իր ծառայողական քարտին և ստորագրի այն:

Զինծառայողի փոխադրման կամ տեղափոխման դեպքում ծառայողական քարտն ուղարկվում է ծառայության նոր վայր: